Ogólne Warunki Sprzedaży

Art. 1 - Postanowienia ogólne

1. Przeglądając ten obszar użytkownik wchodzi na stronę aybel.shop, dostępną pod adresem URL: www.aybel.shop (zwaną dalej „Aybel”). Przeglądanie i przesyłanie zamówienia w serwisie wiąże się z akceptacją Regulaminu i Polityki ochrony danych przyjętej przez wskazany w nim serwis.

2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do sprzedaży produktów z wyłącznym odniesieniem do zakupów dokonanych w serwisie zgodnie z postanowieniami Części III, Tytułu III, Rozdziału I Kodeksu konsumenckiego (Dekret Ustawodawczy nr 206/05 zmieniony przez Ustawę Dekret nr 21/14 i Dekret legislacyjny 70/03)


Aylan van Erp  
Miejsce urodzenia: Haga
Data urodzenia: 24.03.1962
Miejsce zamieszkania: Noordzijde 12 2977 AD Goudriaan  
P.IVA: NL861796287B01

3. Użytkownik ma obowiązek przed uzyskaniem dostępu do produktów udostępnianych w serwisie zapoznać się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, które uważa się za ogólnie i jednoznacznie zaakceptowane w chwili zakupu.

4. Użytkownik jest proszony o pobranie i wydrukowanie egzemplarza formularza zakupu oraz niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, których warunki Aybel zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany bez uprzedzenia.


Art. 2 - Zastrzeżenie

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży regulują oferowanie, przekazywanie i przyjmowanie zamówień na produkty w serwisie Aybel, nie regulują jednak świadczenia usług ani sprzedaży produktów przez strony inne niż sprzedawca, które znajdują się na tej samej stronie za pośrednictwem linki, banery lub inne hiperłącza.

2. Przed złożeniem zamówienia oraz zakupem produktów i usług różnych podmiotów sugerujemy zapoznanie się z ich warunkami sprzedaży.


Art. 3 - Zawarcie umowy

1. Do zawarcia umowy kupna konieczne będzie wypełnienie formularza w formie elektronicznej i przesłanie go zgodnie z odpowiednią instrukcją.

2. Zawiera odniesienie do Ogólnych Warunków Sprzedaży, zdjęcia każdego produktu i stosowną cenę, możliwe sposoby płatności, sposoby dostawy zakupionych produktów oraz względne koszty wysyłki i dostawy, odniesienie do warunki korzystania z prawa odstąpienia od umowy; sposoby i terminy zwrotu zakupionych produktów.

3. Przed zawarciem umowy zostaniesz poproszony o potwierdzenie zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży zawierającymi informację o prawie odstąpienia od umowy oraz o przetwarzaniu danych osobowych.

4. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę wypełnionego przez Użytkownika formularza, po zweryfikowaniu prawidłowości danych w nim zawartych.

5. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty ceny od chwili zakończenia procedury składania zamówienia on-line. Stanie się to poprzez kliknięcie przycisku „Zapłać teraz” znajdującego się na końcu kreatora.

6. Po zawarciu umowy Sprzedawca przejmuje zamówienie w celu jego realizacji.


Art. 4 - Zarejestrowani użytkownicy

1. Dokonując procedury rejestracyjnej Użytkownik zobowiązuje się postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w serwisie oraz podawać swoje dane osobowe w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą.

2. Po zarejestrowaniu użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem na podany przez niego adres e-mail. Potwierdzenie należy przesłać najpóźniej w ciągu 5 dni. Po tym okresie, w przypadku braku potwierdzenia, Aybel zostanie zwolniona z wszelkich zobowiązań wobec Użytkownika.

3. Potwierdzenie w każdym przypadku zwalnia Aybel z wszelkiej odpowiedzialności za dane podane przez użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Aybel o wszelkich zmianach swoich danych w dowolnym momencie.

4. Jeżeli użytkownik przekaże wówczas nieprawidłowe lub niekompletne dane lub nawet w przypadku sporu zainteresowanych stron co do dokonanych płatności, Aybel będzie miała prawo nie aktywować lub zawiesić usługi do czasu usunięcia odpowiednich braków.

5. Przy pierwszym żądaniu aktywacji profilu przez użytkownika Aybel przypisze tę samą nazwę użytkownika i hasło. Ten ostatni uznaje, że identyfikatory te stanowią system weryfikacji dostępu użytkownika do Usług i jedyny system odpowiedni do identyfikacji użytkownika, że ​​działania wykonane w ramach takiego dostępu zostaną mu przypisane i będą miały dla niego wiążący skutek.

6. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy swoich danych dostępowych oraz do zachowania ich z należytą starannością i nieprzekazywania ich, nawet czasowo, osobom trzecim.


Art. 5 - Dostępność produktów

1. Dostępność Produktu oznacza faktyczną dostępność w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika. Dostępność tę należy jednak traktować wyłącznie orientacyjnie, ponieważ ze względu na jednoczesną obecność na stronie wielu użytkowników, produkty mogą zostać sprzedane innym klientom przed potwierdzeniem zamówienia.

2. Nawet po wysłaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia mogą wystąpić przypadki częściowej lub całkowitej niedostępności towaru. W takim przypadku zamówienie zostanie automatycznie poprawione z eliminacją niedostępnego produktu, o czym użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailem.

3. W przypadku żądania przez Użytkownika anulowania zamówienia, odstąpienia od umowy, Aybel zwróci wpłaconą kwotę w terminie 7 dni od chwili, w której Aybel dowiedział się o decyzji Kupującego o odstąpieniu od umowy.


Art. 6 - Oferowane produkty

1. Rynki Aybel:

Barwniki do tkanin; Akcesoria takie jak pędzle i gąbki

2. Szczegółowa oferta znajduje się na naszej stronie internetowej pod linkiem: https://aybel.shop/collections/all


Art. 7 - Metody płatności i ceny

1. Cena produktów będzie podana każdorazowo na stronie, z wyjątkiem przypadków, w których występuje oczywisty błąd.

2. W przypadku wystąpienia błędu Aybel możliwie najszybciej powiadomi Kupującego, co umożliwi potwierdzenie zamówienia na prawidłową kwotę lub jego anulowanie. W każdym przypadku Aybel nie będzie zobowiązana do dostarczenia tego, co zostało sprzedane po błędnie wskazanej niższej cenie.

3. Ceny podane na stronie zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów przesyłki. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Zmiany nie mają wpływu na zamówienia, dla których przesłano już potwierdzenie zamówienia.

4. Po wybraniu żądanych produktów zostaną one dodane do koszyka. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami zakupu, wprowadzając lub weryfikując informacje wymagane na każdym etapie procesu. Szczegóły zamówienia mogą zostać zmienione przed dokonaniem płatności.

5. Płatności można dokonać poprzez:

Karty kredytowe (Visa, Mastercard, Maestro, American Express, UnionPay), karty debetowe (visa debetowa, mastercard debetowa), Shop pay, Apple pay, Google pay, Bancontact.


Art. 8 - Dostawa

1. Aybel wysyła statki na całe terytorium Włoch, z wyłączeniem Państwa Watykańskiego i Republiki San Marino.

2. Aybel będzie realizować dostawy wyłącznie do domu użytkownika, podanego w momencie zakupu.

3. Dostawa następuje co do zasady w ciągu 48-72 godzin, a w przypadku braku określenia terminu dostawy, w terminie szacowanym w momencie wyboru sposobu dostawy, a w każdym przypadku w terminie maksymalnie trzydziestu dni od dnia potwierdzenie.

4. Jeżeli dostawa nie będzie możliwa, zamówienie zostanie wysłane do magazynu. W takim przypadku w zawiadomieniu będzie określone, gdzie znajduje się zamówienie i w jaki sposób uzgodnić nową dostawę.

5. Jeżeli nie mogą Państwo być obecni w miejscu dostawy w umówionym terminie, prosimy o ponowny kontakt w celu ustalenia nowego terminu dostawy.

6. Jeżeli dostawa nie może nastąpić z przyczyn od nas niezależnych po upływie trzydziestu dni od dnia, w którym zamówienie jest dostępne do dostawy, przyjmujemy, że umowa ma zostać rozwiązana.

7. W wyniku uchwały kwoty łącznie z kosztami dostawy, z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru sposobu dostawy innego niż zwykły oferowany sposób, zostaną zwrócone bez nieuzasadnionej zwłoki, a w każdym przypadku w terminie 30 dni od dnia rozwiązania umowy. Transport wynikający z odstąpienia od umowy może wiązać się z dodatkowymi kosztami, które ponosi kupujący.

8. Koszty wysyłki ponosi kupujący i są wyraźnie zaznaczone w chwili składania zamówienia.


Art. 9 - Przejście ryzyka

1. Ryzyko związane z produktami przechodzi na kupującego z chwilą dostawy. Własność produktów uważa się za nabytą z chwilą otrzymania pełnej zapłaty wszystkich należnych z ich tytułu należności, łącznie z kosztami przesyłki, lub z chwilą dostawy, jeżeli nastąpi to w terminie późniejszym.


Art. 10 - Gwarancja i zgodność handlowa

1. Sprzedawca odpowiada za wszelkie wady produktów oferowanych na stronie, w tym za niezgodność towaru z zamówionym produktem, zgodnie z przepisami prawa włoskiego.

2. Jeżeli kupujący zastrzegł w umowie jako konsument, tj. każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, gwarancja niniejsza jest ważna pod warunkiem, że wada ujawni się w ciągu 24 miesięcy od daty dostawy produkty; aby kupujący złożył formalną reklamację dotyczącą wad w terminie maksymalnie 2 miesięcy od dnia, w którym kupujący stwierdził wadę; czy formularz zwrotu online jest prawidłowo wypełniony.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności z umową użytkownik, który zawarł umowę jako konsument, ma prawo do bezpłatnego przywrócenia zgodności towaru z umową w drodze naprawy lub wymiany albo uzyskania odpowiedniego obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. umowy dotyczącej spornego towaru i w konsekwencji zwrot ceny.

4. Wszelkie koszty zwrotu wadliwych produktów ponosi sprzedawca.


Art. 11 - Odstąpienie

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kupujący ma prawo odstąpić od zakupu bez żadnych kar i bez podania przyczyny, w terminie 14 dni zgodnie z art. 57 dekretu legislacyjnego 206/2005 począwszy od daty otrzymania produktów.

2. W przypadku wielokrotnego zakupu dokonanego przez kupującego w ramach jednego zamówienia i dostarczanego osobno, bieg terminu 30 dni liczy się od dnia otrzymania ostatniego produktu.

3. Użytkownik chcący skorzystać z prawa odstąpienia od zakupu może przesłać wiadomość e-mail zawierającą numer zamówienia oraz nazwę użytkownika na adres:

contatti@aybel.it

4. Kupujący ma obowiązek skorzystać z prawa odstąpienia także poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia zawierającego decyzję o odstąpieniu od umowy.

5. Towar należy zwrócić na adres:

Aybel – przez Marzari 12, Trevignano 31040 Treviso

6. Towar musi zostać zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, kompletny we wszystkich częściach i wraz z załączoną dokumentacją podatkową. Bez uszczerbku dla prawa do sprawdzenia zgodności z powyższym, serwis zwróci kwotę produktów podlegającą odstąpieniu w terminie maksymalnie 30 dni, z wyłączeniem ewentualnych kosztów wysyłki poniesionych przez użytkownika.

7. Koszty zwrotu ponosi użytkownik.

8. Zgodnie z wymogami art. 56 ust. 3 dekretu legislacyjnego 206/2005, zmienionego dekretem legislacyjnym 21/2014, witryna może zawiesić zwrot pieniędzy do czasu otrzymania towaru lub do czasu wykazania przez kupującego, że odesłał towar.

9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy usługi i produkty Aybel mieszczą się w kategoriach sztuki. 59 dekretu legislacyjnego 206/2005.

10. Sklep dokona zwrotu pieniędzy przy użyciu tej samej metody płatności, którą kupujący wybrał podczas zakupu. W przypadku płatności przelewem bankowym i jeżeli użytkownik zamierza skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi podać dane bankowe: IBAN, SWIFT i BIC niezbędne do dokonania zwrotu.Art. 12 - Przetwarzanie danych


1. Dane Kupującego przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych określonymi w sekcji zawierającej informację zgodnie z art. 13 Rozporządzenie UE 2016/679 (Polityka Prywatności).Art. 13 - Klauzula ochronna


1. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu jedno z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży stanie się nieważne, w żadnym wypadku nie wpływa to na ważność i zgodność z pozostałymi postanowieniami zawartymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.Art. 14 - Kontakty


1. Wszelkie prośby o informacje można przesyłać pocztą elektroniczną na adres contact@aybel.it lub pocztą na następujący adres:

via Marzari 12, Trevignano 31040 TrevisoArt. 15 – Prawo właściwe i właściwy sąd


1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają prawu włoskiemu i na jego podstawie są interpretowane, bez uszczerbku dla innych przepisów prawa obowiązującego w kraju zwykłego pobytu kupującego. W związku z tym interpretacja, wykonanie i rozwiązanie Ogólnych warunków sprzedaży podlegają wyłącznie prawu włoskiemu.

2. Wszelkie spory z nimi związane i/lub będące ich następstwem muszą być rozstrzygane wyłącznie przez włoski organ sądowy. W szczególności, jeżeli użytkownik jest Konsumentem, wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub zamieszkania użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Niniejsze warunki zostały sporządzone w dniu 27.06.2023 r.